Gubányi Károly Általános Iskola

TAMOP

ujmagyarorszag

TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0043

A kompetencia alapú oktatás és egyenlő hozzáférés megvalósítása Pilis város innovatív intézményeiben. Pilis Város Önkormányzata 2009. november 12-én megnyerte az Új Magyarország Fejlesztési Terv TÁMOP 3.1.4./09/1. program keretében meghirdetett „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben” elnevezésű pályázatot.

Ennek eredményeképpen a Gubányi Károly Általános Iskola 81.655.980 forintos támogatást kapott új tanítási módszerek meghonosítására, a kompetencia alapú oktatás alapjainak lerakásához.

A pályázat feltétele az 5 éves fenntarthatóság. A pályázatnak vannak kötelező elemei, amiket minden évben folyamatosan bevezetünk, valamint a hagyományos iskolai keretet úgynevezett téma- és projekthetek színesítik évről évre.

 

A kompetencia alapú oktatás

A NAT szerinti kulcskompetencia-területek fejlesztését, újszerű tanulásszervezési eljárások alkalmazását támogató oktatási programok és taneszközök bevezetése, alkalmazása.

  • Az iskola meghatározott osztályaiban szerzett gyakorlati tapasztalatok felhasználásával a „Szövegértés-szövegalkotás” kulcskompetencia területen adaptációval és saját innovációban kidolgozott kompetencia alapú oktatási programcsomag alkalmazása a mindenkori 2. osztályban.
  • Az iskola meghatározott osztályaiban szerzett gyakorlati tapasztalatok felhasználásával a „Matematika” kulcskompetencia területen adaptációval és saját innovációban kidolgozott kompetencia alapú oktatási programcsomag alkalmazása mindenkori 5. osztályban.
  • Az iskola meghatározott osztályaiban szerzett gyakorlati tapasztalatok felhasználásával a „Szociális- és életvitel” kulcskompetencia területen adaptációval és saját innovációban kidolgozott kompetencia alapú programcsomag alkalmazása mindenkori a 6. osztályban.

 

Három hetet meghaladó projekt

A bemutatók több hetes folyamat eredményeképpen jönnek létre. Ez a projektmunka  legfőbb értéke, amely messze túlmutat a program lebonyolításának néhány órás időtartamán. A ráfordított idő alatt olyan tervezett és szervezett kutatómunka zajlik, amely a pedagógus fokozott szerepvállalása mellett megteremti minden gyerek számára azt a helyzetet, amelyben motivált abban, hogy a lehető legszínvonalasabban, legérdekesebben tudja a csoport bemutatni a választott témát. A folyamat fejlett kooperációt feltételez, hiszen a sokoldalú bemutatás sokféle érdeklődés kielégítését igényli, amelyhez sokrétű és összetett gyűjtőmunka szükséges.

A kutatómunka eredménye komplex tevékenység (pl.: díszletek és jelmezek kiválasztása, megtervezése, elkészítése; zenék megválasztása, táncok megtanulása, képek vagy dia- és video-bemutatók anyagának válogatása, összeállítása; iskolaújság megszerkesztése)

Ebben a munkában a csoport bármely tagja részt tud venni, talál teret és lehetőséget önmegvalósításra a mechanikus tananyag-elsajátításban nyújtott képességeitől függetlenül. Az információforrások is rendkívül sokfélék: a családi háttérből származó információktól, az iskolai könyvtáron át, az írásos anyagoktól az Internetig. Előzetesen minden csoport elmélyül az általa választott témában, résztevékenységben. Az ehhez szükséges “forgatókönyv”, előadott történet, játék, kézművesség a csoportok munkája. Ez a kutatómunka szélesíti a gyerekek ismereteit, építi a csoportszellemet, fejleszti az előadó-képességüket; mindezt játékosan.

Minden eszközzel azért dolgozunk, hogy a gyerek veszteségnek érezze, ha kimarad ebből az előkészítő tevékenységből, hangsúlyozni kívánjuk a játékban munkát, tevékenységet vállaló tanulók példaszerepét.

Újszerű tevékenységekkel és munkaformákkal szeretnénk megragadni az érintett korosztály figyelmét, vonzóvá tenni a tanítás-tanulási folyamatot, az önálló felfedező ismeretszerzést, az élményt nyújtó cselekvő részvételt a megismerés folyamatában.

A projektoktatáshoz a leginkább használt munkaformák:

  • a projekt során az osztályok közös alkotást hoznak létre, mely lehet színpadi jelenet, irodalmi vagy egyéb művészi alkotás, tárlat, kiállítás, híradás (újság, esetleg film formában), színpadi jelenet,
  • alkotás, dramatizálás, manuális tevékenységek,
  • források közös elemzése szöveges, képi, tárgyi forrásanyag,
  • olvasmányélmények beépítése,
  • kézműves foglalkozások.

Iskolánkban a projektoktatás nem csak tantárgyakat átfogó formában, hanem egy-egy tantárgyon belül is megvalósul.

Projektmunka: az órakeretet meghaladó, és hosszabb időszakra (3-6 hét) kiadott, gyakran több lehetőség alapján választható egyéni vagy kiscsoportos feladatok, tevékenységi formák (pl. kutatás, adatok, tények, információk összegyűjtése, rendszerezése és feldolgozása)

A három hetet meghaladó projekt konkrét témáját az adott tanév munkatervében rögzítjük.

 

 

 

 

 

 

 
Copyright © Gubányi Károly Általános Iskola
error: Content is protected !!