Gubányi Károly Általános Iskola

Félévi Összegzés

A 2013/14-es tanévtől iskolánk komoly szervezeti és szerkezeti változáson ment keresztül, amelynek első lépése, hogy szeptember 2-tól teljesen új vezetés állt fel.
A monori tankerület Krizsánné Turcsányi Mariannát  bízta meg az intézmény vezetésével. (fogadó órája: hétfő 13-15 óra)

Nagyiskolagubi.JPG


Általános intézményvezető helyettes:
Gyurkity Katalin (fogadó órája: csütörtök 13-15 óra) a Kossuth utcai székhelyen.

Intézményvezető helyettesek:
Farkas Gézáné (fogadó órája: csütörtök 14-16 óra) a Széchenyi telephelyen,
Szamosfalvi Attila (fogadó órája: kedd 14-16 óra) a Szabadság úti telephelyen.

Az első hetekben a tantestület – meghatározva új céljait – újragondolta a tanév programját. Az oktatás színvonalának folyamatos emelése mellett elsődleges feladatunknak tekintjük mind a pedagógusok, mind a diákok számára az „otthonos” iskola megteremtését. Ennek érdekében nagyobb önállóságot biztosítunk a telephelyeknek, kialakíthatják a gyerekek érdeklődési körének és életkorának megfelelő programjaikat, sajátos házirendjüket, szabályaikat. A szülői munkaközösség támogatását is élvezzük, a kisebb közösségekben könnyebb az együttgondolkodás. Számtalan szülői felajánlást kaptunk már az épületek és az udvarok csinosítására. A továbbiakban is szívesen veszünk minden segítséget.

A hagyományos rendezvényeket megtartva (Csibeavató, témahetek, három hetet meghaladó projektek, papírgyűjtés, pályaválasztási napok, október 23-i ünnepség, karácsonyi műsorok) a közösségek fejlesztésére is odafigyelünk. Átszerveztük a napközi rendjét, hogy a tanulóidő előtt több irányított alkotásra, játékra jusson idő, a Kossuthban decembertől bevezetjük az osztályidőt, az első órák előtt minden osztályfőnök találkozik az osztályával. Fontosnak tartjuk, hogy minden tagozatunkon megszilárdítsuk a fegyelmet, ezért a felmerülő gondokat nem söpörjük a szőnyeg alá. Az eltelt három hónap alatt tantestületünk négy fegyelmi eljárást folytatott le, melynek következtében 2 tanuló másik intézményben, egy tanuló másik telephelyen tesz eleget tankötelezettségének. Egy tanulónk szigorú nevelőtestületi megrovást kapott.

Húsznál is több szakkört indítottunk a tanévben, a jól bevált foglalkozások mellett (sportkörök, énekkar, madárbarát, zöldsport, szaktárgyi szakkörök – magyar, történelem, matematika, természetismeret, informatika, angol és német nyelv, rajz – felvételi előkészítők) újdonság a gépírás és a dekor szakkör. A testnevelés kötelező óraszámemelése nagy teher jelent az intézménynek, hiszen a Kossuth és a Szabadság tanulói helyhiány miatt kénytelenek a sportpálya tornatermébe is kijárni. Sajnos még így is gyakori, hogy két osztály osztozik egy termen. Az 1-2. és az 5-6. évfolyamok számára kötelező délutáni sportköröket kellett szerveznünk – ennek keretében a kicsik túraszakkörökre is jelentkezhettek.

A gyengébb képességű gyerekek az alsó tagozaton heti két korrepetáláson, a részképesség zavarral küszködők fejlesztő foglalkozásokon vehetnek részt.

Nagy hangsúlyt fektetünk külső kapcsolataink ápolására, mindegyik partnerünket egyformán fontosnak érezzük. A siker érdekében rendszeresen részt veszünk a testületi üléseken. Kezdeményezésünkre alakulóban van az Intézményi Tanács, melynek tagjai egyenlő számban kerülnek ki a képviselők, a szülők és a pedagógusok köréből. Szabó Márton polgármester úrral közösen gondolkodva keressük a megoldást a közétkeztetés kulturáltabb lebonyolítására.

Az egyházakkal is tovább építjük kapcsolatainkat, nagyon örülünk, hogy a kötelező hittan órákat az erkölcstan órákkal egy időben, az első órákban tudjuk tartani. A családsegítő és gyermekjóléti szolgálat dolgozói rendszeres vendégeink, mindannyian hisszük, hogy a közös munka meghozza majd gyümölcsét, a hátrányos helyzetű gyerekeket együtt tudjuk segíteni az iskolai integráció során. A rendőrséggel is együttműködve lépéseket tettünk az iskolakerülés megakadályozására.

Testvérvárosunkkal, Piazza all Serchioval az Olasz-Magyar Baráti Kör segítségével szorosabb barátságot kezdeményeztünk, folynak az előkészületek a testvériskolai kapcsolat felvételére. Megállapítottuk, hogy van mit tanulnunk egymástól. A pedagógusok angolul és olaszul, a diákok angolul kommunikálnak egymással.

Köszönjük partnereink támogatását!

Minden kedves pilisi lakosnak áldott, békés Karácsonyt és boldog Újévet kívánunk!

Gyurkity Katalin

Pieter_Brueghel_the_Younger_-_Winter_Landscape_with_Bird_Trap_-_Google_Art_Project.jpg

 

 
Copyright © Gubányi Károly Általános Iskola
error: Content is protected !!